Potrzeby seksualne u mężczyzn i kobiet

Potrzeby seksualne - wszystko o seksie

Struktura po­trzeb seksualnych w wieku dojrzałym zmienia się w porównaniu z wiekiem dojrzewania, młodzieńczym. W młodości u wielu męż­czyzn potrzeby seksualne były wyrazem presji biologii (potrzeba rozładowania napięcia seksualnego), trudności w opanowaniu podnie­cenia, wypływały z chęci sprawdzenia własnej męskości w sensie ilościowym, natomiast u wielu kobiet wiązały się z nastrojowością, ciekawością, uczuciem wobec partnera (potrzeba oddania się), cho­ciaż biologiczna presja tych potrzeb mogła być słaba, a sama ko­bieta nie była jeszcze rozbudzona seksualnie.W obecnych czasach często bywa odwrotnie i to dziewczyna wywiera presję na partnera, dążąc do współżycia szybciej niż on by tego oczekiwał.To taki nowy znak czasu.
W wieku dojrzałym struktura potrzeb seksualnych ujawnia duże zróżnicowanie oraz charakterystyczną odmienność płci. 
Potrzeby seksualne obejmują: 

  • zaspokojenie potrzeby przyjemności, 
  • równowagi służącej zdrowiu (odczuwany jest pozytywny wpływ współżycia na stan zdrowia, harmonię psychiczną, zadowolenie z życia) 
  • potwierdza­nie swej męsko-kobiecej atrakcyjności, 
  • potrzebę więzi,
  • bliskości z partnerem, 
  • miłości. 

Niekiedy współżycie seksualne służy potrzebom twórczego rozwoju osobowości. W przypadku rodzicielstwa współży­cie seksualne w niektórych związkach nabiera nowego wymiaru ­jednoczy partnerów w świadomości, iż seks przekracza granice ich osobowości, służąc przekazywaniu życia i powstawaniu nowej osoby.

Z tym, co jest powiązane relacjami, które są stabilizowane emocjonalnie?

Ustabilizowany seksualnie i uczuciowo związek może wiązać się z przyzwyczajeniem w zaspokajaniu potrzeb seksualnych, które stają się codziennością podobną do innych czynności. Ma to swoje plusy, ale i minusy. Pozytywną stroną przyzwyczajenia seksualnego jest dostępność i łatwość zaspokajania potrzeb seksualnych, nawyk utrzy­mujący aktywność seksualną organizmu, cykliczność współżycia, ko­rzystny jego wpływ na stan zdrowia, równowagi emocjonalnej. Nega­tywną natomiast stroną przyzwyczajenia seksualnego jest powstanie pewnej rutyny, zmniejszenie atrakcyjności - zwłaszcza w tańcu go­dowym, czyli zachowaniach adoracyjnych. Współżycie traci swoją odświętność, fascynację, a po pewnym czasie może wymagać dopingu, aby utrzymać aktywność seksualną. Takim dopingiem. staje się np. pornografia, wyobraźnia erotyczna, podstawienie innej osoby w fan­tazjach towarzyszących aktowi.

Potrzeby seksualne w jednym związku charakteryzują się cyklicz­nością, w innym stałością, w jeszcze innym dominują fazy przypływu i odpływu. Zdarza się również, iż ujawnia się rozbieżność między partnerami. Na przykład współżycie dla jednej osoby stale wyraża te same potrzeby i jest w pełni satysfakcjonujące, natomiast partner odczuwa potrzebę jego urozmaicenia, jakiejś nowości, przełamania rutynowej codzienności. Druga osoba tego typu oczekiwania może rozumieć i wyjść im naprzeciw, ale zdarza się, że traktuje je nieuf­nie lub odrzuca i w tym związku pojawia się kryzys więzi seksual­nej.

Różnica płci

Istnieje również pewna specyficzna odmienność płci, która sprowadza się do typowej prawidłowości: w młodych stażem związkach partnerów przeważnie dominują potrzeby seksualne mężczyzny, a ko­bieta jest mało rozbudzona, natomiast w 10-15 lat później sytuacja w tym związku staje się odwrotna. Nie jest to powszechnie obowią­zująca reguła, a jedynie statystyczna prawidłowość. Różnie można ją tłumaczyć: zmianami w układzie hormonalnym, stopniowym rozwojem poczucia bezpieczeństwa u kobiety, wyuczaniem odruchów seksual­nych, zaprogramowaniem genetycznym itp. Stwarza to jednak problem często spotykanej rozbieżności potrzeb seksualnych partnerów.

Inny rodzaj odmienności płci, to zmiana postaw wobec seksu. U wielu kobiet często się spotyka ewolucję z nastawienia uczuciowego, ro­mantycznego wobec współżycia do prozaicznego, bardziej biolo­gicznego. O ile dawniej kobieta oczekiwała czułych słów, nastroju, kwiatów itp. w scenerii współżycia, o tyle w wieku dojrzałym ocze­kuje sprawności seksualnej u partnera i zaspokajania jej potrzeb, z jednoczesnym zredukowaniem pieszczot wstępnych. U mężczyzn natomiast jego młodzieńczy seks "sportowy" ewoluuje w stronę bo­gatszej ars amandi i oczekiwania wzrostu aktywności seksualnej part­nerki; spada również zainteresowanie seksem do poziomu innego hobby czy zainteresowania, np. zawodowego. Partnerzy nie zawsze znają kierunek tej ewolucji, a ujawnia się ona w snach i fantazjach seksualnych, selekcji lektur na tematy seksualne.

Kierunki ewolucji potrzeb seksualnych zależne są między innymi od tempera­mentów partnerów, ich osobowości, ars amandi, więzi uczuciowej, miłości. W jednych związkach struktura potrzeb seksualnych w wieku dojrzałym staje się zatem bardzo bogata, zróżnicowana, a w innych ubożeje, będąc sprowadzana do wymiaru czysto biologicznego.
Ewolucja potrzeb seksualnych zależy również od drugiego partnera, zwłaszcza od tego bardziej dominującego. Zdarza się zatem, że wpły­wa on na akceptację np. wymiany partnerów, seksu grupowego, kształtując w ten sposób potrzeby orgiastyczne u drugiego partnera.

Inny natomiast partner potrafi ukierunkować ewolucję w odwrotnym kierunku i wygasić potrzeby orgiastyczne na rzecz więziotwórczych, uczuciowych. Patrząc wstecz każdy człowiek będący w wieku dojrza­łym potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie - na ile w sferze seksu się zmienił, w jaką stronę przebiegała jego ewolucja, czy bardziej akceptuje siebie w wydaniu młodzieńczym, czy bardziej w wydaniu dojrzałym.

U wielu osób istnieje konfrontacja potrzeb seksualnych z systemem normatywnym. Zdarza się np., że są odrzucane normy i zasady reli­gijne dotyczące spraw seksu. Pojawia się również i konfrontacja z postawami wobec seksu u własnych dzieci. Patrząc z perspektywy czasu można uznać, że należało inaczej postępować i wówczas rzu­tuje się na dzieci własne problemy w tym zakresie.

W wielu związkach dopiero w wieku dojrzałym można ocenić sto­pień przystosowania seksualnego, temperamenty seksualne. Dopiero wówczas może okazać czy partnerzy pod tym względem dobrali się jak w korcu maku, czy też mają odmienne natury i temperamenty.

DMCA.com Protection Status